Parsamtaler

Samtaleforløbet tager ofte udgangspunkt i i problemstillinger som :

  • Kommunikationsvanskeligheder
  • Manglende forståelse og kontakt mellem parterne
  • Uenighed i spørgsmål om børneopdragelse
  • Fastlåste mønstre i familiens daglige samvær og gøremål
  • Savn af sensualitet/seksualitet i forholdet

Det er en forudsætning for at få et optimalt udbytte af parsamtaler, at begge parter er indstillede på et samarbejde og at begge ønsker at arbejde med udviklingen af forholdet. Min erfaring er desuden, at udbyttet øges, hvis parret i dagligdagen er indstillet på at afsætte tid til at være sammen.


Behandlingen tager udgangspunkt i at arbejde aktivt med en bedring af parrets kommunikation. Vi indøver dialog mellem parterne fremfor diskussion á la “Hvem har ret ?!”.

Ofte kan kommunikationen i et længerevarende parforhold have udviklet sig i retning af flere magtkampe, hvor parterne for længst er ophørt med at lytte til hinanden, og nu mere er optagede af at forsvare egne synspunkter.

Med dialogmetoden kommer parret tilbage til en større interesse i hinanden. Kontakten mellem parterne udbygges, når man oplever at man bliver lyttet til og føler anerkendelse i en tryg atmosfære.

Det svære og nye i dialogmetoden er, at man lærer at sætte fokus på egne frustrationer, følelser, ønsker og behov og lærer at slippe kritikken af den anden part. Dette betyder at forholdet ændrer sig, men det sker på en sådan måde, at man kommer hinanden i møde på punkter, som er vigtige for partneren.


Min rolle som parterapeut er, at give rammen for en konstruktiv dialog, hvor parterne taler sammen ud fra min instruktion.

Jeg tager ikke stilling til, hvad der er “rigtigt eller forkert” i forhold til de emner, man ønsker drøftet, men jeg hjælper parret med at afklare, hvordan man kan komme hinanden i møde og igangsætte en positiv udvikling i forholdet.

Min opgave er også at tilgodese, at begge parter i forholdet kommer til orde.

I mellem sessionerne arbejder parret ofte med relevante opgaver / fokusområder for at støtte den positive udvikling i forholdet.

Hos nogle par er det relevant, at arbejde med de værdier og psykologiske mønstre, som de to parter har med fra opvæksten. Dette kan spille en rolle i parrelationen i form af psykiske sårbarheder, som i opslidende samspil aktiveres i forholdet i form af sårethed, vrede, opgivenhed, irritation m.v.. Dette at bevidstgøre disse sårbarheder gør, at vi kan opnå en mere nuanceret forståelse af partnerens reaktioner, og at vi kan lære “at træde varsomt”, så partneren ikke unødigt såres eller frustreres. Alle har vi vore “ligtorne” (sårbarheder), som stikker dybt og som partneren skal undgå at “jokke på”. Samtidig er det værdifuldt, at vi netop i parforholdet kan opnå en grad af tryghed, så vi kan vise vore sårbarheder og på trods heraf føle os respekteret og “taget imod” af den anden part.

Set i min optik, er der netop i parforholdet på trods af magtkampe og konflikter mulighed for at genfinde den tryghed og respekt, de fleste mennesker søger.

I arbejdet med at blive klogere på kommunikationen og de bagvedliggende mønstre i parforholdet skabes gensidig respekt. Vi bevæger os mod større tryghed og nærhed. Følelsen af at blive taget alvorligt øges. Måske opdager vi endda, at vi langt fra kender hinanden på et dybere plan, og vi kan ligefrem blive nysgerrige på den anden igen! Den gode cirkel er igang.

Tit får jeg spørgsmålet, hvor mange sessioner? Der kan ikke gives noget entydigt svar på dette spørgsmål, men efter ca. tre sessioner er der erfaringsmæssigt ofte igangsat en positiv udvikling. Typisk indebærer et forløb seks-otte samtaler.